Kestävä kehitys Oulun yliopistossa

Kestävä kehitys jatkuvana ja ohjattuna yhteiskunnallisena muutoksena pyrkii varmistamaan hyvän elämisen mahdollisuudet. Oulun yliopisto on sitoutunut toimimaan vastuullisesti yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan, etsimään ratkaisuja maapallon resurssien kestävään käyttöön ja tekemään ekologisesti vastuullisia valintoja omissa toiminnoissaan. Edistämme kestävää kehitystä koulutuksen, tutkimuksen, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja kampuskehittämisen toimin.

Tutkimusta kestävämmän maailman hyväksi

Oulun yliopistossa tutkitaan monipuolisesti ja monitieteisesti kestävään kehitykseen liittyviä aiheita. Ympäristön kestävyyttä tutkitaan monissa tutkimusprojekteissa yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa.

Vahvuusalueitamme tutkimuksessa ovat

  • luonnonvarojen kestävä ja vastuullinen käyttö
  • bio- ja kiertotalous
  • ympäristötekijöiden vaikutus terveyteen
  • muuttuvan ympäristön tutkimus arktisella ja boreaalisella vyöhykkeellä
  • globalisaation ja ympäristömuutoksen vaikutukset ihmisten vuorovaikutukseen ja yhteisöihin.

Kestävyyttä ja vastuullisuutta edistävä koulutus

Oulun yliopistossa kestävä kehitys on sisällytetty kaikkien alojen tutkinto-ohjelmiin ja kestävyyteen liittyvää opintotarjontaa kehitetään aktiivisesti. Opintojen sisällöissä painottuvat arktisen alueen kestävyyskysymykset ja yliopiston monitieteinen tutkimus. Opiskelijoille on tarjolla kestävyyteen liittyviä opintojaksoja kaikissa tiedekunnissa ja monitieteinen kestävän kehityksen sivuaineopetus alkaa syksyllä 2022. Tuemme osallisuutta ja kestävyystietoisuutta yhteiskunnassa myös tarjoamalla kaikille avoimia kestävän kehityksen kursseja

Kestävän kehityksen mukaisen koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoita tekemään perusteltuja ja vastuullisia päätöksiä yhteiskunnan eri tasoilla ja sektoreilla ihmisten hyvinvointi, kulttuuriperintö, kulttuurien monimuotoisuus, ympäristöllis-ekologinen kestävyys ja teknis-taloudelliset reunaehdot huomioiden. Opiskelijoita rohkaistaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, tieteidenväliseen dialogiin, konventioiden kyseenalaistamiseen ja innovatiivisuuteen.  Myös paikalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kannustaminen sekä sukupolvien sisäisen ja välisen oikeudenmukaisuuden huomioiminen ovat oleellinen osa kestävän kehityksen koulutusta.

Sosiaalisesti kestävä yliopistoyhteisö

Koko yliopiston henkilökunnalla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan yliopiston kestävään kehitykseen. Oulun yliopiston kestävän kehityksen neuvottelukunta on kaikille yliopistoyhteisön jäsenille avoin keskustelufoorumi, joka esittää kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyviä aloitteita kestävän kehityksen työryhmän käsiteltäviksi. 

Oulun yliopiston kestävän kehityksen työryhmä valmisteli kaudella 2020-2021 ensimmäisen Kestävyyden ja vastuullisuuden toimenpideohjelman. Toimenpideohjelma keskittyy yliopiston koulutukseen, tutkimukseen, yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja omaan hallintoon, ja se sisältää  jo olemassa olevien kestävyystoimintojen esittelyä sekä kestävän kehityksen toimintaan liittyviä tavoitteita vuodelle 2022.

Lisätiedot kestävän kehityksen teemoihin liittyen: anni.huovinen@oulu.fi

Sosiaalinen kestävä kehitys huomioidaan yliopiston toiminnassa ja yliopistolla on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tasa-arvotyötä tekevät näkyvästi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusyhdyshenkilöt, työryhmät ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta.

Kestävät kampukset

Kahdella kampuksellamme, Linnanmaalla ja Kontinkankaalla, kestävä kehitys huomioidaan muun muassa tilojen energiatehokkuutta parantamalla, kannustamalla henkilökuntaa ja opiskelijoita pyöräilyyn sekä huomioimalla ympäristönäkökulma hankinnoissa.

100 %

sähköstä tuotetaan uusiutuvalla energialla

100 %

reilun kaupan kahvia kokoustarjoiluista

Yhteinen vastuu kestävästä tulevaisuudesta

Oulun yliopistossa tehdään yhteistyötä kestävää kehitystä ja yhteiskuntavastuuta painottavien kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa myös